GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG QL.KTX

21-04-2022 quanly

1/ Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác học sinh, sinh viên nội trú trong khu Ký túc xá.

2/ Nhiệm vụ

+ Công tác quản lý sinh viên nội trú:  – Tiếp nhận, bố trí chỗ ở cho sinh viên.

– Kiểm tra, giám sát SV trong việc chấp hành nội quy Ký túc xá.

+ Công tác phối kết hợp: – Phòng Công tác sinh viên, Đoàn thanh niên, Hội SV: Nắm bắt tình hình diễn biễn tư tưởng của sinh viên trong khu nội trú. Tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông và các tệ nạn xã hội.

– Phòng Quản trị Thiết bị – quản lý tài sản, sửa chữa trang thiết bị trong KTX.

– Chính quyền địa phương: Giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trong Ký túc xá. Xử lý kịp thời các hành vi vi phạm phát luật và nội quy KTX.